خانه   /   مجله کریپتو   /   ترا یک شسکت بزرگ در ارزیابی ریسک بود.