خانه   /   مجله کریپتو   /   ترجیح توکن های صادر شده خصوصی را به CBDC توسط رئیس بانک مرکزی استرالیا