خانه   /   مجله کریپتو   /   آدا اکنون می تواند به چندین آدرس در یک حرکت ارسال شود.