خانه   /   مجله کریپتو   /   بیش از 100 میلیون شیبا سوزانده شد