خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
394,730,183 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
351,208,226 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
2,570 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 212,484,183 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 174,348,510 منفی
تراز تتر 38,135,673 صعودی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 490 8,446,071 مثبت
واریزی به صرافی ها 4,486 77,467,923 منفی
تراز بیت کوین 69,021,852 نزولی