خانه   /   نهنگ های کریپتو

ارزش ارزهای برداشت شده از صرافی ها
1,206,100,383 تتر
ارزش ارزهای واریزی به صرافی ها
1,133,537,659 تتر
تعداد تراکنش های بازار نهنگ ها
4,173 تراکنش
عنوان حجم نوع سیگنال
تتر واریزی به صرافی ها 727,876,168 مثبت
تتر برداشت شده از صرافی ها 687,501,794 منفی
تراز تتر 40,374,374 صعودی
عنوان حجم معادل تتری نوع سیگنال
خروجی از صرافی ها 9,779 194,736,590 مثبت
واریزی به صرافی ها 8,287 166,084,856 منفی
تراز بیت کوین -28,651,734 صعودی