تومان

$

INFORMATION

جزئیات بیشتر

آمار و جزئیات


عرضه در گردش
حداکثر مقدار قابل عرضه

رتبه
حجم بازار
بالاترین نرخ

تغییرات روز گذشته
درصد تغییرات روز گدشته
حجم بازار روز گذشته

تغییرات سی روز گذشته
درصد تغییرات سی روز گدشته
حجم بازار سی روز گذشته